Chelsea ogrywa Leeds United, Everton pokonuje przedostatnie w lidze Burnley, a ich rywale zza miedzy w postaci Liverpoolu pokonują na Anfield Wolves. Brzmi to niemożliwie, a może przypomina to same pewniaczki? Zdecydowanie to drugie! Co więcej, takie połączenie pozwala zgarnąć 407 złotych przy wpłacie 100 zł. A nawet jeśli się nie uda, otrzymujesz zwrot! To wszystko na BETFAN, o którym opinie przeczytasz na stronie GramGrubo.pl

BETFAN po raz kolejny uruchamia promocję, w której nowi klienci mogą jedynie zyskać! Trafiłeś kupon? Gratulacje! Kasa jest na Twoim koncie! Tym razem się nie udało i coś nie weszło? Nie ma co się załamywać! Masz miękkie lądowanie w postaci zwrotu postawionych środków na konto bonusowe!

Wśród zdarzeń znajdziecie również specjalne Player Bets, które BETFAN ma na wyłączność – np. ile razy świat się dowie, że Naby Keita odbierze rywalowi piłkę.

Viaplay
Viaplay

Jakie warunki należy spełnić, by Twój kupon łapał się do promocji?

  1. Oferta skierowana jest do osób, które nie posiadają jeszcze konta na stronie BETFAN.
  2. Należy założyć konto właśnie w BETFAN z kodem promocyjnym ESPRESSO i postawić DOWOLNY kupon za MINIMUM 50 złotych (możliwe są kupony SINGIEL lub AKO).
  3. Zwrot środków odbywać się będzie na koncie bonusowym. Maksymalna kwota zwrotu obowiązuje do stawki 600 zł. Wypłata bonusu możliwa po jednokrotnym obrocie.
  4. Zwroty zostaną przypisane na konto automatycznie w ciągu 48h.

Link do rejestracji konta na BETFAN znajdziecie tutaj!

REGULAMIN PROMOCJI „ZAKŁAD BEZ RYZYKA”

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “CASHBACK DO 600 ZŁ” zwanej dalej „Promocją” lub „Akcją”, jest BETFAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śmiałej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727637, zwana dalej „Organizatorem” lub „BETFAN”.
2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.betfan.pl („Strona Internetowa”) i skierowana jest do pełnoletnich, zarejestrowanych użytkowników Strony Internetowej posiadających BETKonto zwanych dalej „Klientami”.
3. Regulamin Promocji („Regulamin”) działa w połączeniu z Regulaminem Internetowych Zakładów Wzajemnych BETFAN („Regulamin Zakładów”) oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Promocja “CASHBACK DO 600 ZŁ” obowiązuje od 22.02.2021 roku do zakończenia przez Organizatora.
5. W ramach Promocji, Klient zyskuje możliwość uzyskania Bonusu, w przypadku spełnienia warunków określonych przez Organizatora.
6. Promocją objęta jest oferta zakładów bukmacherskich (z wyłączeniem zakładów systemowych, zakładów MATCHDAY BOOST oraz zakładów GRY KARCIANE).

§ 2

Uczestnictwo w promocji

1. W Promocji mogą brać udział jedynie pełnoletnie (18+) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przebywające na terytorium RP, które na mocy obowiązujących przepisów prawa są uprawnione do udziału w zakładach wzajemnych urządzanych na terytorium RP.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla nowych Klientów BETFAN i powiązana jest z dokonaniem pierwszego depozytu na saldo główne oraz zawarciem pierwszego zakładu na BETkoncie. Warunkiem uczestnictwa w promocji „CASHBACK DO 600 ZŁ” jest wpisanie kodu promocyjnego w odpowiednim polu w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji BETkonta na stronie internetowej www.betfan.pl, co jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w Promocji przez Klienta. Brak wpisania wspomnianego kodu promocyjnego podczas rejestracji wyklucza możliwość uczestnictwa w Promocji.
4. Aby wziąć udział w Promocji, Klient musi posiadać również aktywne zgody na otrzymywanie treści marketingowych – SMS oraz Email – przed dokonaniem depozytu. Aktywacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub w zakładce „Mój profil – Dane Osobowe”. Brak aktywnych zgód przed dokonaniem depozytu bądź zaznaczenie ich po dokonaniu depozytu skutkuje wykluczeniem z promocji.
5. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje, a także zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 3

Warunki promocji

1. Klient uzyskuje możliwość otrzymania nagrody w postaci „bonusu do gry” o ile:
a) Dokona pierwszego depozytu na swoim BETkoncie,
b) Minimalna kwota pierwszego depozytu będzie wynosiła 50 PLN,
c) Minimalna stawka pierwszego kuponu po pierwszym depozycie będzie wynosiła 50 PLN,
d) Zawarty kupon będzie kuponem SOLO lub AKO z salda depozytowego,
e) Kupon nie będzie rozliczony jako zwrot stawki,
2. Klient otrzyma jednorazowy Bonus, w wysokości stawki kuponu, tylko w przypadku gdy kupon okaże się przegrany.
3. Wysokość przyznawanego bonusu ograniczona jest do maksymalnej kwoty 600 PLN.
4. Kupon musi być zawarty w czasie trwania promocji. Klient może dodać na kupon spotkania z oferty przedmeczowej jak i LIVE.
5. Bonus zostanie dopisany do Salda Bonusowego automatycznie w momencie rozliczenia kuponu jako przegrany.
6. Po spełnieniu warunków obrotowych określonych w § 3 pkt. 12 uprawniających Klienta do otrzymania nagrody, nastąpi automatyczne przeniesienie środków z salda bonusowego na saldo główne. Maksymalna wartość kwoty przeniesienia na saldo główne ograniczona jest do kwoty 5000 PLN.
7. Kupon wypłacony za pomocą funkcji Cashout nie jest uwzględniany do promocji. Tym samym Klient traci możliwość otrzymania zwrotu na saldo bonusowe.
8. Klient może skorzystać z promocji tylko raz w trakcie jej trwania. Liczony jest tylko pierwszy kupon zagrany na BETkoncie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia innych warunków Promocji, o czym Klienci zostaną powiadomieni w ofercie przyjmowania Zakładów lub w opublikowanych przez Organizatora na Stronie Internetowej komunikatach lub w innym miejscu na Stronie Internetowej Organizatora www.betfan.pl.
10. Przyznany bonus zostaje aktywowany automatycznie w momencie przyznania, w przypadku, gdy Klient nie posiada innego aktywnego. W przypadku trafienia Bonusu do Kolejki Oczekujących, znajdującej się w Profilu Klienta należy aktywować go samodzielnie w ciągu 7 dni od momentu przyznania.
11. W tym samym czasie Klient może posiadać tylko jeden aktywny „bonus do gry” na BETkoncie, niezależnie od liczby przyznanych „bonusów do gry” lub innych bonusów, które uprawniają do doładowania salda bonusowego.
12. W celu przeniesienia środków z salda bonusowego na saldo główne (nabycia prawa do Nagrody), Klient musi dokonać wymaganego obrotu na saldzie bonusowym tj. zawarcia zakładów za łączną stawkę odpowiadającą 1-krotności otrzymanej kwoty „bonusu do gry”, przy czym kupon będzie zawierał minimum 3 zdarzenia oraz minimalny kurs ogólny kuponu będzie na poziomie 3.80 lub wyższym.
13. W przypadku gdy kupon zawarty z salda bonusowego zostanie rozliczony jako zwrot stawki, wówczas kwota „bonusu do gry” zostanie zwrócona na saldo bonusowe z możliwością ponownej gry.
14. Do warunków obrotowych bonusem, o których mowa w pkt. 12, nie będą zaliczane kupony zawierające w wyniku rozliczenia zdarzenia/zdarzenie z kursem 1,00.
15. Zakłady z salda bonusowego nie mogą być zawierane na zdarzenia, których data rozpoczęcia jest późniejsza niż data ważności „bonusu do gry”.
16. Termin ważności „bonusu do gry” wynosi 7 dni i jest liczony od momentu aktywacji „bonusu do gry”. Po tym terminie, niewykorzystane środki z salda bonusowego podlegają wyzerowaniu.
17. Każdorazowo, możliwość uzyskania Nagrody kończy się:
a) z momentem osiągnięcia przez Klienta wymaganego obrotu „bonusem do gry” i gdy wszystkie zdarzenia na kuponach zagranych za „bonus do gry” zostały rozliczone (wówczas Nagroda automatycznie jest dodawana do salda głównego) lub,
b) gdy cała kwota z salda bonusowego została przeznaczona na zawarcie zakładów i gdy wszystkie zdarzenia zagrane na kuponach za „bonus do gry” zostały rozliczone oraz na saldzie bonusowym nie ma dalszych środków na grę, lub,
c) gdy minął termin ważności „bonusu do gry” lub,
d) gdy „bonus do gry” został anulowany zgodnie z Regulaminem. W przypadku, gdy „bonus do gry” zostanie anulowany, Organizator ma prawo anulować wszystkie kupony zawarte za środki pochodzące z anulowanego „bonusu do gry”, których rozstrzygniecie nastąpi po dacie anulowania „bonusu do gry”.
18. Nagroda jest nagrodą związaną ze sprzedażą premiową, nie stanowi ekwiwalentu wygranej.
19. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osobę trzecią.

 

§ 4

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w zakresie Promocji należy przesyłać na adres mailowy bog@betfan.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego reklamacja została wysłana.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
2. Regulamin Promocji dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o Grach Hazardowych oraz Regulaminu Zakładów Wzajemnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie promocji w dowolnym czasie. Klientom, którzy biorą udział w Akcji przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Akcji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie. Organizator poinformuje Klientów o zakończeniu Akcji w formie komunikatu umieszczonego na Stronie Internetowej. Zakończenie Akcji przez Organizatora nie będzie dotyczyło Klientów, którzy spełnili warunki do otrzymania Bonusu przed opublikowaniem komunikatu o zakończeniu Akcji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z uczestnictwa w Akcji lub dopuszczających do udziału w Akcji.
7. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Akcji oraz anulowania „bonusu” w szczególności w następujących przypadkach:
a. naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Zakładów,
b. próby tworzenia kilku BETKont lub zakładania BETKont na różne dane osobowe przez tego samego Klienta lub kilku Klientów działających w porozumieniu,
c. posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez Klienta nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
d. podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla uczestnictwa w Akcji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy wyłudzenia bonusu.
8. Każdy Klient ma prawo wziąć udział w Akcji jednokrotnie, co oznacza ograniczenie możliwości udziału w Akcji do jednego BETKonta, jednego gospodarstwa domowego, jednego adresu IP, komputera (urządzenia), adresu zamieszkania, numeru telefonu, karty kredytowej/debetowej oraz adresu miejsc publicznych (np. uniwersytet, szkoła, biblioteka, zakład pracy itp.). Ponadto „bonus” nie zostanie przyznany lub może zostać odebrany, gdy adres IP lub wykorzystane urządzenie (komputer/telefon) zostało wykorzystane dla innego BETKonta, począwszy od momentu rejestracji BETKonta do zlecenia wypłaty wygranych.
9. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów, nie będą brane pod uwagę nieznajomość lub niezrozumienie przez Klienta postanowień Regulaminu.
10. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo natychmiast zamknąć BETkonto takiego Klienta.

Kanał Angielskie Espresso na Youtubie